آزمایش تری یدوتیرونین (T3) | Triiodothyronine | FT3 | TT3 | Free T3

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش تری یدوتیرونین (T3) | Triiodothyronine | FT3 | TT3 | Free T3

تری یدوتیرونین (T3) یکی از دو هورمون اصلی است که توسط تیروئید شما ساخته می شود، غده کوچک پروانه ای شکل که در جلوی گلو قرار دارد. هورمون دیگر تیروکسین (T4) نام دارد. T3 و T4 با هم کار می کنند تا نحوه استفاده بدن از انرژی را تنظیم کنند. این هورمون ها همچنین نقش مهمی در کنترل وزن، دمای بدن، قدرت عضلانی و سیستم عصبی شما دارند.

اسامی دیگر:

 • Free Triiodothyronine
 • Total Triiodothyronine
 • T3 Radioimmunoassay
 • FT3
 • TT3

چرا آزمایش تری یدوتیرونین (T3) درخواست می شود؟

 • برای کمک به ارزیابی عملکرد غده تیروئید
 •  برای تشخیص بیماری تیروئید، از جمله پرکاری تیروئید، و تعیین علت
 • برای مانیتور اثربخشی درمان اختلال تیروئید
 • تشخیص سمیت تری یدوتیرونین

چه زمانی آزمایش تری یدوتیرونین (T3) بایستی انجام شود؟

هنگامی که هورمون محرک تیروئید (TSH) غیرطبیعی دارید، به ویژه با نتیجه طبیعی تیروکسین آزاد (FT4)، و/یا علائم و نشانه های پرکاری تیروئید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش تری یدوتیرونین (T3):

 •  ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: یک میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش تری یدوتیرونین(T3)

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش تری یدوتیرونین (T3)شرایط-قبول-یا-رد--نمونه-آزمایش-تری-یدوتیرونین(T3)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش آزمایشگاهی انجام آزمایش تری یدوتیرونین (T3):

روش ایمونواسی کمی‌لومینسانس (CLIA):

برای آزمایش تری یدوتیرونین (T3) یک تکنیک تشخیصی است که برای اندازه‌گیری سطح T3 در سرم خون استفاده می‌شود. این یک آزمایش بسیار حساس و اختصاصی است که از آنتی بادی ها برای تشخیص و تعیین کمیت T3 در نمونه های بیمار استفاده می کند.

روش CLIA با نمونه‌ای از سرم خون که از بیمار گرفته می‌شود و به ظرف واکنش حاوی ذرات مغناطیسی پوشیده شده با آنتی‌بادی‌های مخصوص T3 اضافه می‌شود، آغاز می‌شود. به نمونه اجازه داده می شود تا انکوبه شود و به هر T3 موجود در نمونه اجازه می دهد تا به آنتی بادی بی حرکت روی ذرات مغناطیسی متصل شود.

پس از انکوباسیون، مخلوط شسته می‌شود تا هرگونه ماده غیرمجاز، از جمله سایر پروتئین‌ها و اجزای سلولی حذف شود. سپس یک آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم مخصوص T3 به ظرف واکنش اضافه می شود. این آنتی بادی با آنزیمی برچسب گذاری شده است که واکنش شیمیایی را کاتالیز می کند که هنگام فعال شدن نور تولید می کند.

پس از یک دوره انکوباسیون دیگر، ظرف واکنش مجدداً شسته می شود تا هر گونه ماده غیرمجاز حذف شود. یک محلول سوبسترا مبتنی بر لومینول به ظرف اضافه می‌شود که با برچسب آنزیمی روی آنتی‌بادی واکنش می‌دهد و یک سیگنال نورتابی شیمیایی تولید می‌کند که می‌تواند توسط یک ابزار تخصصی به نام لومینومتر شناسایی شود.

مقدار نور تولید شده متناسب با مقدار T3 موجود در نمونه اصلی است. با مقایسه سیگنال تولید شده توسط نمونه با منحنی استاندارد تولید شده از غلظت های شناخته شده T3، غلظت T3 در نمونه را می توان تعیین کرد.

به طور کلی، روش CLIA برای آزمایش T3 یک روش بسیار حساس و اختصاصی است که امکان اندازه گیری سطح T3 در سرم خون را فراهم می کند. این روش به طور گسترده در تشخیص های پزشکی و تنظیمات تحقیقاتی استفاده می شود و مزایای متعددی را نسبت به روش های سنتی ELISA ارائه می دهد، از جمله محدوده دینامیکی گسترده تر و زمان های سنجش کوتاه تر.

روش-الکتروکمی-لومینسانس

روش الکتروکمی لومینسانس

روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA):

الایزا برای آزمایش تری یدوتیرونین (T3) یک تکنیک رایج است که برای اندازه گیری سطح تری یدوتیرونین (T3) در سرم خون استفاده می شود. روش الایزا شامل استفاده از آنتی بادی های خاصی است که به هورمون تری یدوتیرونین (T3) متصل می شوند و امکان تشخیص و تعیین کمیت آن را فراهم می کنند.

در روش الایزا بعد از نمونه برداری، سرم بیمار از خون توسط سانتریفیوژ جدا می شود. این نمونه سپس به چاهکی روی صفحه میکروتیتر که با آنتی بادی مخصوص T3 پوشانده شده است اضافه می شود. سپس صفحه میکروتیتر انکوبه می شود و به هر T3 موجود در نمونه اجازه می دهد تا به آنتی بادی بی حرکت متصل شود.

پس از انکوباسیون، پلیت شسته می شود تا هر گونه مواد غیر متصل، از جمله سایر پروتئین ها و اجزای سلولی حذف شود. سپس یک آنتی بادی دوم که مخصوص T3 است به چاه اضافه می شود. این آنتی بادی دوم با آنزیمی مانند پراکسیداز ترب کوهی یا آلکالین فسفاتاز برچسب گذاری شده است.

پس از اضافه شدن، پلیت دوباره انکوبه می شود و به آنتی بادی دوم اجازه می دهد تا به هر T3 که به آنتی بادی بی حرکت باقی مانده است متصل شود. پس از یک مرحله شستشوی دیگر برای حذف هرگونه ماده غیر متصل، یک محلول سوبسترا حاوی ترکیب بی رنگ یا فلورسنت به چاهک اضافه می شود. اگر برچسب آنزیمی وجود داشته باشد، واکنشی را کاتالیز می کند که سیگنال قابل تشخیصی مانند تغییر رنگ یا فلورسانس تولید می کند.

مقدار سیگنال تولید شده با مقدار تری یدوتیرونین (T3) موجود در نمونه اصلی نسبت مستقیم دارد. با مقایسه سیگنال تولید شده توسط نمونه با منحنی استاندارد تولید شده از غلظت های شناخته شده T3، غلظت تری یدوتیرونین (T3) در نمونه را می توان تعیین کرد.

روش رادیو ایمونواسی (RIA):

رادیو ایمونواسی (RIA) برای آزمایش تری یدوتیرونین (T3) یک تکنیک بسیار حساس و اختصاصی است که برای اندازه گیری سطح تری یدوتیرونین (T3) در سرم خون استفاده می شود. این بر اساس اصل اتصال رقابتی بین T3 نشاندار شده رادیواکتیو و T3 بدون برچسب برای تعداد محدودی از محل های اتصال خاص روی آنتی بادی های T3 است. این رقابت منجر به یک سیگنال قابل اندازه گیری می شود که متناسب با مقدار T3 موجود در نمونه اصلی است.

روش RIA با نمونه‌گیری از سرم خون از بیمار شروع می‌شود و به چاهک واکنش دانه‌های پوشش داده شده با آنتی‌بادی T3 اضافه می‌شود. تری یدوتیرونین (T3) نشاندار شده با رادیواکتیو، که به عنوان ردیاب شناخته می شود، به مخلوط اضافه می شود، که با T3 بدون برچسب در نمونه برای اتصال به محل های آنتی بادی مشابه رقابت می کند.

پس از یک دوره انکوباسیون، مخلوط واکنش با استفاده از یک سانتریفیوژ یا روش های دیگر جدا شده و مواد غیر متصل خارج می شود. سپس مقدار رادیواکتیویته متصل به دانه های آنتی بادی T3 با استفاده از یک گاما شمار یا ابزار تخصصی دیگر اندازه گیری می شود.

غلظت تری یدوتیرونین (T3) در نمونه را می توان با مقایسه میزان رادیواکتیویته متصل به دانه های آنتی بادی T3 با منحنی استاندارد تولید شده از غلظت های شناخته شده T3 تعیین کرد. این منحنی رابطه بین غلظت T3 و مقدار رادیواکتیویته محدود شده را نشان می دهد.

روش رادیوایمونواسی (RIA)

8 روش رادیوایمونواسی (RIA)

به طور کلی، روش RIA برای آزمایش تری یدوتیرونین (T3) بسیار حساس و اختصاصی است و امکان اندازه گیری سطوح بسیار پایین T3 در سرم خون را فراهم می کند. این به طور گسترده در تشخیص های پزشکی و تنظیمات تحقیقاتی استفاده می شود و در پیشرفت درک ما از عملکرد و بیماری تیروئید مفید بوده است. با این حال، به دلیل استفاده از مواد رادیواکتیو، روش RIA برای اطمینان از ایمنی، نیازمند تجهیزات تخصصی و روش های جابجایی است.

روش کروماتوگرافی مایع-طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS):

LC-MS/MS یک تکنیک تحلیلی قدرتمند است که قدرت جداسازی کروماتوگرافی مایع را با قابلیت‌های تشخیص و شناسایی طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم ترکیب می‌کند. این به طور گسترده در شیمی تجزیه، بیوشیمی و سایر زمینه ها برای شناسایی و تعیین کمیت مولکول های کوچک، پپتیدها و پروتئین ها استفاده می شود.

در LC-MS/MS، یک نمونه ابتدا توسط کروماتوگرافی مایع به اجزای جداگانه آن جدا می شود، که سپس برای تجزیه و تحلیل به طیف سنج جرمی وارد می شود. طیف سنج جرمی ترکیبات جدا شده را یونیزه می کند و آنها را بر اساس نسبت جرم به بار (m/z) جدا می کند. طیف سنجی جرمی پشت سر هم شامل مراحل متعددی از آنالیز جرمی (MS/MS) است که در آن ترکیبات یونیزه تکه تکه می شوند و قطعات حاصل برای ارائه اطلاعات ساختاری در مورد مولکول اصلی تجزیه و تحلیل می شوند.

ترکیب کروماتوگرافی مایع و طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم امکان تشخیص و تعیین کمیت ترکیبات پیچیده و حساس و انتخابی را فراهم می‌کند و آن را به ابزاری ارزشمند برای کشف دارو، متابولومیک، پروتئومیکس و آنالیز محیطی تبدیل می‌کند.

LC-MS-MS

مکانیسم روش LC MS

آمادگی قبل از انجام آزمایش تری یدوتیرونین (T3):

برخی داروها، مولتی ویتامین‌ها و مکمل‌ها می‌توانند با آزمایش‌های T3 آزاد و T3 تداخل ایجاد کنند، بنابراین پزشک خود را در مورد داروهای تجویز شده یا بدون نسخه و/یا مکمل‌هایی که مصرف می‌کنید، مطلع کنید.

بیماری حاد ممکن است بر نتایج آزمایش تیروئید تأثیر بگذارد. به طور کلی توصیه می شود که از آزمایش تیروئید در بیماران بستری در بیمارستان خودداری شود یا تا زمان بهبودی فرد از یک بیماری حاد به تعویق بیفتد.

به مدت 12 ساعت قبل از جمع آوری نمونه، مولتی ویتامین یا مکمل های غذایی حاوی بیوتین (ویتامین B7) که معمولا در مکمل ها و مولتی ویتامین ها مو، پوست و ناخن یافت می شود، مصرف نکنید.

چه چیزی در آزمایش تری یدوتیرونین (T3) مورد بررسی قرار می گیرد؟

هورمون های تیروئیدی زمانی تولید می شوند که تیروزین ید آلی را برای تشکیل مونوئیدوتیروزین ترکیب می کند. این کمپلکس ید دیگری می گیرد و به دی یدوتیروزین تبدیل می شود. دو دی یدوتیروزین با هم ترکیب می شوند و تترایدوتیرونین (T4) را تشکیل می دهند. اگر یک دی یدوتیروزین با یک مونویدوتیروزین ترکیب شود، تری یدوتیرونین (T3) تشکیل می شود.

مراحل-ساخته-شدن-هورمون-های-تیروئیدی1

مراحل ساخته شدن هورمون های تیروئیدی

تری یدوتیرونین (T3) یکی از دو هورمون اصلی تولید شده توسط غده تیروئید، اندام پروانه ای شکل کوچکی است که به صورت صاف در سرتاسر نای در انتهای گلو قرار دارد. هورمون اصلی تیروئید دیگر تیروکسین (T4) نام دارد و با هم به کنترل میزان مصرف انرژی در بدن کمک می کند. هورمون‌های تیروئید عمدتاً به پروتئین‌های حامل متصل می‌شوند (به عنوان مثال، گلوبولین متصل شونده به تیروئید: TBG، پری آلبومین و آلبومین).

غده-تیروئید در حالی که فقط بخش کوچکی بدون محدودیت (آزاد) در گردش است. فقط اشکال آزاد از نظر متابولیکی فعال هستند. در حالی که هر دو T3 و T4 به TBG متصل هستند، تری یدوتیرونین (T3) محکم تر از T4 متصل است. آزمایش‌ها می‌توانند مقدار T3 آزاد یا کل T3 (متصل شده و غیر متصل) در خون را اندازه‌گیری کنند.

بیشتر هورمون تولید شده توسط تیروئید T4 است. این هورمون نسبتاً غیر فعال است، اما در کبد و سایر بافت ها به T3 بسیار فعال تر تبدیل می شود.

تولید تری یدوتیرونین (T3) در غده تیروئید تقریباً 20 درصد از کل T3 را تشکیل می دهد. مابقی از طریق تبدیل T4 به T3 در بافت های محیطی تولید می شود. سطوح T4 در گردش بسیار بیشتر از سطح T3 است، اما تری یدوتیرونین (T3) از نظر بیولوژیکی فعال ترین هورمون از نظر متابولیکی است (3 تا 4 برابر قوی تر از T4) اگرچه اثر آن به دلیل نیمه عمر کوتاه تر در مقایسه با T4 است.

سطح تری یدوتیرونین (T3) توسط سیستم بازخوردی که بدن برای حفظ مقادیر ثابت هورمون های تیروئید در خون استفاده می کند، تنظیم می شود. T4 و TSH، همراه با هورمون تنظیم کننده آن، هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH)، که از هیپوتالاموس می آید، نیز بخشی از سیستم بازخورد هستند.

هنگامی که سطح هورمون های تیروئید در خون کاهش می یابد، غده هیپوفیز در پاسخ به تحریک TRH، TSH تولید و آزاد می کند. سپس TSH غده تیروئید را تحریک می کند تا T4 و T3 بیشتری تولید و/یا آزاد کند.

هنگامی که سطح هورمون تیروئید در خون افزایش می یابد، غده هیپوفیز TSH کمتری تولید می کند و تیروئید T4 و T3 کمتری تولید می کند.

هنگامی که هر سه اندام (هیپوتالاموس، هیپوفیز و تیروئید) به طور طبیعی کار می کنند، تولید تیروئید برای حفظ سطح نسبتاً پایدار هورمون های تیروئید در خون تنظیم می شود.

بازخورد-منفی-هورمون-های-تیروئید

تنظیم هورمون های تیروئید

اگر غده تیروئید مقادیر بیش از حد T4 و T3 تولید کند، فرد مبتلا ممکن است علائم مرتبط با پرکاری تیروئید (پرکاری تیروئید) مانند عصبی بودن، لرزش دست ها، کاهش وزن، بی خوابی، و پف کردن اطراف چشم های خشک و تحریک شده داشته باشد. در برخی موارد، چشم های برآمده. بیماری گریوز شایع ترین علت پرکاری تیروئید است

اگر غده تیروئید مقادیر ناکافی T4 و T3 تولید کند، ممکن است فرد علائم و نشانه‌های مرتبط با کم کاری تیروئید (کم کاری تیروئید) و متابولیسم کند مانند افزایش وزن، خشکی پوست، خستگی و یبوست را داشته باشد. تیروئیدیت هاشیموتو شایع ترین علت کم کاری تیروئید است

به دلیل تبدیل T4 به T3 در کبد، بنابراین سطح تری یدوتیرونین (T3) کمتر برای کم کاری تیروئید مفید است. سطح تری یدوتیرونین (T3) به تشخیص پرکاری تیروئید کمک می کند.

هم پرکاری تیروئید و هم کم کاری تیروئید می توانند ناشی از تیروئیدیت، سرطان تیروئید و تولید بیش از حد یا کمبود TSH باشند. تأثیر این شرایط بر تولید هورمون تیروئید را می توان با اندازه گیری تری یدوتیرونین (T3) آزاد یا گاهی اوقات کل تری یدوتیرونین (T3) شناسایی و کنترل کرد.

عوامل مداخله گر در آزمایش تری یدوتیرونین (T3):

 • مقدار کل تری یدوتیرونین (T3) در بارداری افزایش می یابد، زیرا پروتئین های سرم در آن زمان افزایش می یابد. تری یدوتیرونین (T3) آزاد، با این حال، تحت تاثیر سطوح پروتئین نیست.
 • داروهایی که می توانند تری یدوتیرونین (T3) را افزایش دهند: آمیودارون، کلوفیبرات، سیتومل، استروژن ها، متادون، داروهای ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، تاموکسیفن، تربوتالین، تیروکسین، والپروئیک اسید.
 • داروهایی که می توانند تری یدوتیرونین (T3) را کاهش دهند: آمیودارون، استروئیدهای آنابولیک، آندروژن ها، داروهای ضد تیروئید، آسپرین، آتنولول، کاربامازپین، سایمتیدین، کورتیکواستروئیدها، فوروزماید، لیتیوم، فنی توئین، پروپرانولول، تئوفیلین.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی تری یدوتیرونین (T3):

افزایش سطح سرمی

 • حالت های پرکاری تیروئید اولیه (به عنوان مثال، بیماری گریوز، بیماری پلامر، آدنوم سمی تیروئید): تیروئید علیرغم عدم تحریک TSH میتواند T3 را افزایش دهد.
 • تیروئیدیت حاد: در مراحل التهابی حاد تیروئیدیت (مانند تیروئیدیت هاشیموتو) T3 افزایش می یابد. با این حال، در مراحل آخر تیروئید ممکن است تحلیل رود و بیمار ممکن است دچار کم کاری تیروئید شود.
 • پرکاری تیروئید ساختگی: بیمارانی که خودسرانه T3 را مصرف می کنند سطوح بالایی دارند. بسیاری از بیماران بر این باورند که در صورت مصرف T3 احساس انرژی بیشتری می کنند یا سریعتر وزن کم می کنند.
 • Struma ovarii: بافت تیروئید نابجا در تخمدان یا هر جایی می تواند T3 اضافی تولید کند.
 • افزایش TBG (به عنوان مثال، همانطور که در بارداری، هپاتیت، هیپرپروتئینمی مادرزادی رخ می دهد): از آنجایی که سنجش T3 کل و T3 آزاد را اندازه گیری می کند، هر بیماری مرتبط با افزایش TBG باعث افزایش T3 می شود. با این حال، T3 آزاد افزایش نخواهد یافت.

کاهش سطح سرمی

 • حالات کم کاری تیروئید (مانند کرتینیسم، فرسایش جراحی، میکسدم(تورم پوست و بافت‌های زیرین که یک قوام مومی شکل می‌دهد)): تیروئید در این بیماری ها علیرغم تحریک ایجاد شده نمی تواند مقدار کافی T3 تولید کند.
 • نارسایی هیپوفیز: هیپوفیز مقدار نامناسبی تیروتروپین تولید می کند. در نتیجه، تیروئید برای تولید T3 تحریک نمی شود.
 • نارسایی هیپوتالاموس: هیپوتالاموس مقدار نامناسبی از TRH تولید می کند. در نتیجه، هیپوفیز تیروتروپین تولید نمی کند و تیروئید برای تولید T3 تحریک نمی شود.
 • سوءتغذیه پروتئین و سایر حالات کمبود پروتئین (مانند سندرم نفروتیک): با کاهش منبع پروتئین، TBG و آلبومین کاهش می یابد. از آنجایی که سنجش T3 هورمون های متصل به این پروتئین ها را اندازه گیری می کند، می توان انتظار داشت که T3 کاهش یابد. سطوح T3 آزاد تحت تأثیر تغییرات پروتئین سرم قرار نخواهد گرفت.
 • نارسایی ید: ید ماده اولیه اولیه برای T3 است. بدون ید، T4 نمی تواند تولید شود. با اضافه کرن ید در اکثر نمک های خوراکی، کمبود ید نادر شده است.
 • بیماری های غیر تیروئید (مانند نارسایی کلیه، بیماری کوشینگ، سیروز، جراحی، سرطان پیشرفته): پاتوفیزیولوژی این مشاهدات به خوبی شناخته نشده است. ممکن است تا حدی به دلیل کاهش پروتئین های متصل شونده به تیروکسین باشد که با بیماری های شدید همراه است. T3 به ​​طور قابل توجهی بیشتر از T4 تحت تأثیر این بیماری ها قرار می گیرد.
 • بیماری های کبدی: از آنجایی که بخش زیادی از T3 از T4 در کبد تولید می شود، اختلال عملکرد شدید کبد ممکن است بر سطح T3 تأثیر بگذارد. با این حال، اغلب بافت های محیطی دیگر سنتز T3 را با تبدیل T4 به عهده می گیرند.

ملاحظات بالینی:

با سطوح بالای TSH:

 • اگر T3 و T4 طبیعی هستند: کم کاری تیروئید خفیف (ساب کلینیکال)
 • اگر T3 و/یا T4 کم باشد: کم کاری تیروئید

با سطوح پایین TSH:

 • اگر T3 و T4 طبیعی هستند: پرکاری تیروئید خفیف (ساب کلینیکال)
 • اگر T3 یا T4 بالا باشد: پرکاری تیروئید
 • اگر T3 و T4 کم یا طبیعی باشند: پرکاری تیروئید ثانویه به دلیل اختلال عملکرد هیپوفیز

آزمایش تری یدوتیرونین (T3) عمدتاً برای تشخیص پرکاری تیروئید استفاده می شود.

تری یدوتیرونین (T3) در تشخیص کم کاری تیروئید مفید نیست زیرا سایر بیماری های غیر تیروئیدی می توانند با کاهش تبدیل T4 به T3 در کبد، سطح تری یدوتیرونین (T3) را کاهش دهند.

محدوده مرجع آزمایش تری یدوتیرونین (T3):

 • 0-5 days: 73-288 ng/dL
 • 6 days-2 months: 80-275 ng/dL
 • 3-11 months: 86-265 ng/dL
 • 1-5 years: 92-248 ng/dL
 • 6-10 years: 93-231 ng/dL
 • 11-19 years: 91-218 ng/dL
 • Adult (> or =20 years): 80-200 ng/dL

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه : واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش تری یدوتیرونین (T3) استفاده می شود؟

آزمایش تری یدوتیرونین (T3) آزاد یا توتال برای ارزیابی عملکرد تیروئید استفاده می شود. آزمایش تری یدوتیرونین (T3) در درجه اول برای کمک به تشخیص پرکاری تیروئید درخواست می شود و ممکن است برای کمک به پایش درمان یک فرد مبتلا به یک اختلال شناخته شده تیروئید درخواست شود.

بیشتر T4 و T3 در خون به پروتئین متصل می شود، و درصد کمی بصورت  آزاد است. آزمایش‌های خون می‌توانند T4 کل ، T4 آزاد، T3 کل یا T3 آزاد را اندازه‌گیری کنند.

از آنجایی که بیشتر تری یدوتیرونین (T3) به ​​پروتئین متصل است، تری یدوتیرونین (T3) کل می تواند تحت تأثیر سطوح پروتئین و توانایی اتصال پروتئین قرار گیرد، اما T3 آزاد اینطور نیست. با این حال، برخی از دستورالعمل های حرفه ای T3 کل را توصیه می کنند، بنابراین هر یک از این تست ها ممکن است برای ارزیابی عملکرد تیروئید استفاده شود. به عنوان مثال، T3 آزاد یا گاهی اوقات T3 کل ممکن است همراه با آنتی بادی های تیروئید برای کمک به تشخیص بیماری گریوز، یک اختلال خود ایمنی که شایع ترین علت پرکاری تیروئید است، درخواست شود.

آزمایش تری یدوتیرونین (T3) آزاد یا کل معمولاً به دنبال TSH غیرطبیعی درخواست می شود، به ویژه اگر آزمایش T4 آزاد بالا نباشد.

چه زمانی آزمایش تری یدوتیرونین (T3) درخواست می شود؟

زمانی که فردی نتیجه آزمایش TSH غیرطبیعی داشته باشد، ممکن است آزمایش T3 آزاد یا T3 توتال درخواست شود. ممکن است زمانی که فرد دارای علائمی است که نشان دهنده پرکاری تیروئید است، به عنوان بخشی از کار تحقیقاتی درخواست شود، به خصوص اگر سطح T4 آزاد بالا نباشد.

علائم پرکاری تیروئید ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • تغییر وزن، معمولا کاهش وزن
 • خستگی
 • حرکات مکرر روده
 • ریزش مو
 • افزایش اشتها
 • افزایش تعریق
 • بی نظمی قاعدگی
 • تپش قلب
 • بیخوابی
 • عصبی بودن یا اضطراب
 • مشکلات تمرکزچشم ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند: پف دور چشم، خشکی، سوزش، و در برخی موارد، برآمدگی چشم.

علائم و نشانه های کم کاری تیروئید ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • افزایش وزن
 • پوست خشک
 • یبوست
 • عدم تحمل سرما
 • پوست پف کرده
 • ریزش مو
 • خستگی
 • بی نظمی قاعدگی در زنان

گاهی اوقات ممکن است تری یدوتیرونین (T3) آزاد یا کل در فواصل زمانی برای مانیتور وضعیت شناخته شده تیروئید و برای کمک به پایش اثربخشی درمان پرکاری تیروئید درخواست شود.

نتیجه آزمایش تری یدوتیرونین(T3) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش تری یدوتیرونین (T3) آزاد یا توتال معمولاً با سایر نتایج آزمایش تیروئید (یعنی TSH و T4) ارزیابی می‌شوند.

به طور کلی، نتایج تری یدوتیرونین (T3) توتال یا آزاد بالا ممکن است نشان دهنده پرکاری غده تیروئید (پرکاری تیروئید) و نتایج تری یدوتیرونین(T3) کل یا آزاد کم ممکن است نشان دهنده کم کاری غده تیروئید (کم کاری تیروئید) باشد. نتایج آزمایش به تنهایی تشخیصی نیستند، اما پزشک را وا می دارد تا آزمایش های اضافی را برای بررسی علت بیش از حد یا کمبود انجام دهد.

هنگامی که برای پایش درمان اختلالات تیروئید یا هیپوفیز استفاده می‌شود، نتایج آزمایش‌های تیروئید به پزشک اطلاع می‌دهد که آیا درمان مؤثر است و/یا اینکه آیا تنظیم دوز لازم است یا خیر. به عنوان مثال، در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید، T4 آزاد، T3 آزاد و TSH به طور منظم در حالی که داروهای ضد تیروئید مصرف می کنند بررسی می شود تا مطمئن شود که داروها موثر هستند و اگر سطح هورمون تیروئید خیلی پایین آمد، دوز آن کاهش یابد.

در افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، TSH و T4 آزاد به طور منظم بررسی می شوند تا اطمینان حاصل شود که دوز مناسب هورمون تیروئید برای طبیعی کردن TSH درخواست می شود.

جداول زیر چند نمونه از نتایج آزمون معمولی و معنای بالقوه آنها را خلاصه می کند.

توجه: نتایج آزمایشگاهی باید همیشه با یافته های بالینی بیمار مرتبط باشد.

راهنمای جداول: جدول ها قابلیت اسکرول کردن به سمت چپ و راست و همچنین قابلیت جستجو دارند 

شناسایی اختلالات تیروئید بر اساس نتایج آزمایش های عملکرد تیروئید:

اختلال(بیماری)TSHT4T3Free T4ThyroglobulinThyroxine Binding Globulin(TBG)Reverse Triiodothyronine(rT3)Anti TPOAnti ThyroglobulinThyroid stimulating Immunoglobulin(TSI)
کم کاری تیروئید اولیه↓ یا نرمال↓ یا نرمالنرمال ↑ یا نرمال↑ یا نرمالمنفی
کم کاری تیروئید گذرا نوزادان↓ یا نرمالنرمالنرمال نرمال منفی
هاشیموتو
تیروئیدیت / کم کاری تیروئید
نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال یا ↓نرمال منفی
بیماری گریوزنرمال
بیماری گریوز نوزاداننرمال منفی یا ↑منفی یا ↑
کمبود TSH ↓ یا نرمال نرمال منفی منفی منفی
اختلالات هورمونی تیروئید ↓ یا نرمال یا ↑نرمال منفی منفی منفی
مقاومت در برابر هورمون تیروئید ↑ یا نرمال نرمال منفی منفی منفی
پرکاری تیروئید وابسته به TSHنرمال منفی منفی منفی
اختلالات مرتبط با پروتئین متصل شونده به T4نرمال متغیر متغیر نرمال نرمال متغیر نرمال منفی منفی منفی
بیماری غیر تیروئیدیمتغیر ↓ یا نرمالمتغیر نرمال نرمال ↑ یا نرمالمنفی منفی منفی
تیروئیدیت تحت حاد↓ یا ↑ ↓ یا ↑↓ یا ↑↓ یا ↑↓ یا ↑نرمال ↓ یا ↑منفی منفی منفی

تیروئیدیت تحت حاد شامل یک دوره گذرا پرکاری تیروئید و به دنبال آن یک حالت گذرا کم کاری تیروئید است.

طیف ناهنجاری های پروتئین های متصل شونده شامل افزایش یا کاهش اتصال TBG، افزایش یا کاهش اتصال به ترانس تیرتین و ↑ اتصال به آلبومین است.

چند نمونه از نتایج آزمایش های معمول تیروئید و تفسیر آن:

TSHFree T4Total or Free T3تشخیص احتمالی
نرمالنرمال نرمال عملکرد طبیعی تیروئید
طبیعی یا کاهش طبیعی یا کاهشکاهشتنظیم طبیعی عملکرد تیروئید به دلیل بیماری (بیماری غیر تیروئیدی یا سندرم یوتیروئید بیمار)
افزایش نرمال نرمال کم کاری تیروئید تحت بالینی؛ در یک فرد مبتلا به کم کاری تیروئید تحت درمان، هورمون تیروئید داده نمی شود
افزایش کاهش طبیعی یا کاهشکم کاری تیروئید ناشی از مشکل در خود غده تیروئید (کم کاری تیروئید اولیه)
طبیعی یا افزایش افزایش افزایش پرکاری تیروئید ناشی از مشکل در سیگنال های غده هیپوفیز (پرکاری تیروئید مرکزی) یا به دلیل مشکل در گیرنده هورمون تیروئید (مقاومت به هورمون تیروئید)
کاهش نرمال نرمال پرکاری تیروئید تحت بالینی؛ در فرد مبتلا به کم کاری تیروئید، هورمون تیروئید بیش از حد تجویز می شود
کاهش نرمال افزایش پرکاری تیروئید ناشی از تولید بیش از حد هورمون تیروئید T3 توسط غده تیروئید (غیر معمول، همچنین به عنوان سموم T3 شناخته می شود)
کاهش افزایش افزایش پرکاری تیروئید ناشی از تولید بیش از حد هورمون های تیروئید در غده (پرکاری تیروئید اولیه)
کاهش کاهش کاهش کم کاری تیروئید ناشی از مشکل هیپوتالاموس یا سیگنال های هیپوفیز حاکم بر غده تیروئید (کم کاری تیروئید مرکزی)

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

توجه به این نکته مهم است که آزمایش های تیروئید یک “عکس فوری” از آنچه در یک سیستم پویای بدن رخ می دهد، است. نتایج T3 کل، T3 آزاد، T4 کل، T4 آزاد و/یا TSH یک فرد ممکن است متفاوت باشد و ممکن است تحت تأثیر موارد زیر باشد:

 • افزایش، کاهش و تغییر (ارثی یا اکتسابی) در پروتئین‌هایی که به T4 و T3  متصل می شوند(این برای آزمایش‌هایی که T3 کل را اندازه‌گیری می‌کنند مهم است، اما احتمالاً برای آزمایش‌های T4 آزاد و T3 آزاد که هورمون‌های تیروئید را اندازه‌گیری می‌کنند مهم نیست. به پروتئین متصل نیستند.)
 • بارداری
 • بیماری کبد
 • بیماری سیستمیک
 • به ندرت، مقاومت در برابر هورمون های تیروئید

چه داروهایی می توانند بر تست تیروئید تاثیر بگذارند؟

بسیاری از مولتی ویتامین ها، مکمل ها (مخصوصاً مو، پوست و ناخن) و داروهای بدون نسخه و تجویزی ممکن است بر نتایج آزمایش تیروئید تأثیر بگذارند و استفاده از آنها باید قبل از انجام آزمایش با پزشک مشورت شود.

به عنوان مثال، بیوتین (ویتامین B7) می تواند با برخی از تست های آزمایشگاهی تداخل داشته باشد، بنابراین پزشک ممکن است به شما توصیه کند که از مصرف بیوتین یا مکمل های حاوی بیوتین برای چند روز قبل از خون گیری برای آزمایش هورمون تیروئید خودداری کنید. اگر روشی را انجام داده اید که در آن رنگ های فلورسین به خون شما تزریق می شود (به عنوان مثال، آنژیوگرافی)، ممکن است لازم باشد چند روز قبل از انجام آزمایش تیروئید صبر کنید.

تست جذب T3 (T3 uptake) چیست؟

این آزمایش زمانی برای کمک به محاسبه شاخص تیروکسین آزاد (FTI)، تخمینی از غلظت T4 آزاد استفاده می شود. از آزمایش T4 کل و برخی از برآورد سطح پروتئین های اتصال به هورمون تیروئید تعیین می شود. تست T3 uptake آزمایش اولیه برای تخمین سطح پروتئین های اتصال بود و نسخه های بعدی روش های جذب T (T-uptake ) نامیده شدند. اکنون که روش‌هایی برای اندازه‌گیری مستقیم T4 آزاد و T3 آزاد وجود دارد، به ندرت از اینها استفاده می‌شود.

T3 معکوس (Reverse T3) چیست؟

T3 معکوس (RT3 یا REVT3) شکل بیولوژیکی غیر فعال T3 است. به طور معمول، زمانی که کبد T4 را به T3 تبدیل می کند، درصد مشخصی از RT3 را نیز تولید می کند. هنگامی که بدن تحت استرس قرار می گیرد، مانند یک بیماری جدی، سعی می کند با تولید RT3 بیشتر از T3 از فعالیت متابولیکی بسیاری از بافت های وابسته به تری یدوتیرونین (T3) جلوگیری کند.

اعتقاد بر این است که این روشی برای حفظ انرژی است تا زمانی که استرس از بین برود و باعث ایجاد سندرمی به نام بیماری غیر تیروئیدی (NTI) شود. RT3 ممکن است در پرکاری تیروئید نیز افزایش یابد. استفاده از تست RT3 بحث برانگیز است و به طور گسترده درخواست نمی شود.

آیا پزشکان در دوران بارداری هورمون های تیروئیدی را درخواست می کنند؟

بارداری باعث تغییرات طبیعی در عملکرد بسیاری از غدد درون ریز از جمله غده تیروئید می شود. پزشکان به طور کلی زنان بدون علائم را آزمایش نمی کنند، اما کسانی که علائم و/یا اختلال تیروئیدی شناخته شده دارند معمولاً در فواصل زمانی برای تشخیص و مانیتور پرکاری تیروئید یا کم کاری تیروئید در دوران بارداری و پس از زایمان آزمایش می شوند.

برخی از متخصصان از غربالگری زنان باردار در طول سه ماهه اول بارداری (یا قبل از بارداری) حمایت می کنند، حتی اگر سابقه بیماری تیروئید نداشته باشند. با این حال، بیشتر دستورالعمل ها از این مسیر عمل پشتیبانی نمی کنند.

آیا به آزمایش های دیگری نیاز دارم؟

اگر تری یدوتیرونین (T3) کل یا آزاد شما بالاتر از حد طبیعی باشد، به احتمال زیاد آزمایش‌های بیشتری برای نشان دادن علت پرکاری غده تیروئیدتان انجام خواهید داد. اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • آزمایش آنتی بادی گیرنده تیروتروپین (TRAb) یک آزمایش خون برای تأیید یا رد تشخیص بیماری گریوز است.
 • اسکن تیروئید یک آزمایش تصویربرداری است که نشان می دهد غده تیروئید شما بزرگ شده یا ملتهب است.
 • جذب ید رادیواکتیو یک آزمایش تصویربرداری است که میزان جذب غده تیروئید ید رادیواکتیو را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

آزمایش‌های تصویربرداری مانند اسکن تیروئید و آزمایش جذب ید رادیواکتیو نشان می‌دهد که آیا کل تیروئید تحت تأثیر قرار گرفته است یا اینکه فقط مناطق خاصی به نام ندول غیرطبیعی هستند.

تری یدوتیرونین (T3) چگونه بر سیستم قلبی عروقی تأثیر می گذارد؟

تری یدوتیرونین (T3) اثرات قابل توجهی بر سیستم قلبی عروقی دارد. می تواند ضربان قلب، انقباض ماهیچه های قلب و تون عروق را افزایش دهد. تری یدوتیرونین (T3) همچنین برون ده قلبی، فشار خون و مصرف اکسیژن را در بافت ها افزایش می دهد. علاوه بر این، تری یدوتیرونین (T3) می تواند باعث تغییرات ساختاری در قلب، مانند هیپرتروفی یا بزرگ شدن سلول های عضله قلب شود. این اثرات به حفظ پرفیوژن کافی اندام ها و بافت ها در بدن تحت شرایط مختلف فیزیولوژیکی کمک می کند. با این حال، سطح تری یدوتیرونین (T3) بیش از حد می تواند منجر به مشکلات قلبی عروقی مانند آریتمی، تپش قلب، فشار خون بالا و نارسایی قلبی شود.

نقش تری یدوتیرونین (T3) در رشد جنین چیست؟

تری یدوتیرونین (T3) نقش مهمی در رشد جنین دارد. برای رشد و تکامل طبیعی مغز جنین، سیستم اسکلتی و سایر اندام ها لازم است. در اوایل بارداری، مادر T4 را به جنین می رساند که سپس توسط جفت به تری یدوتیرونین (T3) تبدیل می شود. در اواخر بارداری، غده تیروئید جنین شروع به تولید T3 خود می کند.

کمبود تری یدوتیرونین (T3) در دوران بارداری می تواند منجر به نقایص عصبی و شناختی در فرزندان شود، مانند اختلال در عملکرد حرکتی، تاخیر در گفتار و تاخیر در رشد. علاوه بر این، کم کاری تیروئید مادر می تواند منجر به وزن کم هنگام تولد، زایمان زودرس و افزایش خطر سقط جنین یا مرده زایی شود. بنابراین، حفظ سطح کافی T3 و T4 برای رشد سالم جنین برای زنان باردار مهم است.

نقش تری یدوتیرونین (T3) در گرمازایی چیست؟

تری یدوتیرونین (T3) نقش مهمی در گرمازایی دارد که فرآیند تولید گرما در بدن است. تری یدوتیرونین (T3) سرعت متابولیسم را افزایش می دهد و منجر به افزایش مصرف انرژی و تولید گرما می شود. این امر با افزایش بیان ژن‌های دخیل در تنفس میتوکندری و متابولیسم اکسیداتیو، و همچنین جداسازی پروتئین‌ها، که مسئول اتلاف انرژی به‌عنوان گرما به جای سنتز ATP هستند، به دست می‌آید.

اثر ترموژنیک تری یدوتیرونین (T3) به حفظ دمای بدن در پاسخ به تغییرات دمای محیط یا تقاضای متابولیک کمک می کند. همچنین به کاهش وزن در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید کمک می کند، زیرا سطح تری یدوتیرونین (T3) آنها افزایش یافته و سرعت متابولیسم آنها افزایش یافته است.

با این حال، استفاده بیش از حد از مکمل T3 به عنوان یک کمک کاهش وزن می تواند خطرناک باشد، زیرا می تواند منجر به پرکاری تیروئید و سایر مشکلات جدی سلامتی شود.

تیروئید چگونه متابولیسم بدن شما را مدیریت می کند؟

در سایت Cleveland Clinic در مورد تری یدوتیرونین (T3) بیشتر بخوانید:

تری یدوتیرونین که با نام T3 نیز شناخته می شود، یکی از دو هورمون اصلی است که غده تیروئید شما در جریان خون ترشح می کند. تیروئید شما همچنین تیروکسین تولید می کند که به نام های T4 و تترایدوتیرونین نیز شناخته می شود. T4 و T3 با هم کار می کنند و معمولاً به آنها “هورمون تیروئید” می گویند.

بیشتر تری یدوتیرونین (T3) (تقریبا 80 درصد) در خون شما ناشی از تبدیل T4 به T3 در خارج از غده تیروئید است. بقیه T3 در جریان خون شما توسط غده تیروئید تولید می شود.

تری یدوتیرونین (T3) شکل فعال هورمون تیروئید است، به این معنی که بر سلول های بدن شما تأثیر می گذارد، در حالی که T4 شکل غیر فعال هورمون تیروئید است. کبد و کلیه شما بیشتر T4 را که تیروئید آزاد می کند به تری یدوتیرونین (T3) تبدیل می کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Venipuncture. Updated April 26, 2019.  Accessed July 10, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003517.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. T3 test. Updated January 26, 2020.  Accessed July 22, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003687.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. TSH test. Updated January 26, 2020. Accessed July 22, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003684.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Hyperthyroidism. Updated August 29, 2020.  Accessed July 22, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/000356.htm

American Board of Internal Medicine. ABIM laboratory test reference ranges. Updated January 2021. Accessed July 11, 2021. https://www.abim.org/Media/bfijryql/laboratory-reference-ranges.pdf

American Thyroid Association. Thyroid function tests. Date unknown. Accessed July 10, 2021. https://www.thyroid.org/thyroid-function-tests/

American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Date unknown. Accessed July 5, 2021.  https://www.thyroid.org/hyperthyroidism/

ARUP Consult. Initial evaluation of thyroid function. Updated February 2021. Accessed July 23, 2021. https://arupconsult.com/content/initial-evaluation-thyroid-function

Hershman JM. Overview of thyroid function. Reviewed September 2020. Accessed July 10, 2021. https://www.merckmanuals.com/en-ca/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/thyroid-disorders/overview-of-thyroid-function

Lee SL, Ananthakrishnan S. Hyperthyroidism and thyrotoxicosis workup. Khardori R, ed. Medscape. Updated October 19, 2020. Accessed July 22, 2021. https://emedicine.medscape.com/article/121865-workup

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Hyperthyroidism (overactive thyroid). Updated August 2016. Accessed July 10, 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/hyperthyroidism

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Thyroid tests. Updated May 2017. Accessed July 10, 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diagnostic-tests/thyroid

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Hypothyroidism (underactive thyroid). Updated March 2021. Accessed July 11, 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/hypothyroidism)

National Heart, Lung, and Blood Institute. Blood tests. Date unknown. Accessed July 10, 2021. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

Poduval J. Triiodothyronine. Staros EB, ed. Medscape. Updated  October 1, 2020. Accessed July 22, 2021. https://emedicine.medscape.com/article/2089598-overview

Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis [published correction appears in Thyroid. 2017 Nov;27(11):1462]. Thyroid. 2016;26(10):1343-1421. doi:10.1089/thy.2016.0229

Ross DS. Laboratory assessment of thyroid function. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated December 11, 2019. Accessed July 11, 2021. https://www.uptodate.com/contents/laboratory-assessment-of-thyroid-function

Ross DS. Subclinical hypothyroidism in nonpregnant adults. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated March 1, 2021. Accessed July 6, 2021. https://www.uptodate.com/contents/subclinical-hypothyroidism-in-nonpregnant-adults

Ross DS. Subclinical hyperthyroidism in nonpregnant adults. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated March 12, 2021. Accessed July 10, 2021. https://www.uptodate.com/contents/subclinical-hyperthyroidism-in-nonpregnant-adults

Ross DS. Thyroid hormone synthesis and physiology. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated March 29, 2021. Accessed July 11, 2021. https://www.uptodate.com/contents/thyroid-hormone-synthesis-and-physiology

Ross DS. Diagnosis of hyperthyroidism. In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated April 13, 2021. Accessed July 22, 2021. https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-hyperthyroidism

Ross DS. Patient education: Hyperthyroidism (overactive thyroid) (Beyond the Basics). In: Cooper DS, ed. UpToDate. Updated January 12, 2021. Accessed July 22, 2021. https://www.uptodate.com/contents/hyperthyroidism-overactive-thyroid-beyond-the-basics

Welsh KJ, Soldin SJ. Diagnosis of endocrine disease: How reliable are free thyroid and total T3 hormone assays?. Eur J Endocrinol. 2016;175(6):R255-R263. doi:10.1530/EJE-16-0193

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top