آزمایش ایندول (Indole) | Indole production test

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
15 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
15 آبان 1402
آزمایش ایندول (Indole) | Indole production test

ایندول (Indole) یک ترکیب آلی هتروسیکلیک معطر است، که نقش مهمی در فرآیندهای مختلف بیولوژیکی و شیمیایی دارد.  ایندول توسط برخی از باکتری ها به عنوان بخشی از فرآیندهای متابولیک آنها تولید می شود. آزمایش تولید ایندول، برای تشخیص وجود ایندول در کشت های باکتریایی استفاده می شود و به شناسایی گونه های باکتریایی خاص، به ویژه در خانواده Enterobacteriaceae کمک کننده است.

نقش آزمایش ایندول (Indole) در تشخیص گونه های باکتری:

هدف از آزمایش ایندول (Indole):

آزمایش ایندول (Indole) توانایی باکتری های خاصی را برای تجزیه اسید آمینه تریپتوفان به ایندول نشان می دهد که در محیط تجمع می یابد. آزمایش تولید ایندول در شناسایی انتروباکتری ها مهم است. اکثر سویه های E. coli، P. vulgaris، P. rettgeri، M. morgani و گونه های Providencia با آزاد شدن ایندول، اسید آمینه تریپتوفان را تجزیه می کنند. این کار توسط زنجیره ای از تعدادی آنزیم مختلف درون سلولی انجام می شود، سیستمی که عموماً به آن «تریپتوفاناز» می گویند. این به عنوان بخشی از روش های IMViC، آزمایشی که برای تمایز بین اعضای خانواده Enterobacteriaceae طراحی شده است، استفاده می شود.

یک تغییر در این آزمایش با استفاده از معرف ارلیش (استفاده از اتیل الکل به جای ایزوآمیل الکل، ساخته شده توسط Paul Ehrlich) هنگام انجام آزمایش بر روی غیر تخمیر کننده ها و بی هوازی ها استفاده می شود.

اساس آزمایش ایندول (Indole):

تریپتوفان یک اسید آمینه است که می تواند توسط باکتری هایی که آنزیم تریپتوفاناز را بیان می کنند، دآمیناسیون و هیدرولیز شود. ایندول از طریق دآمیناسیون احیا کننده از تریپتوفان از طریق مولکول واسطه ایندولپیروویک اسید تولید می شود. تریپتوفاناز واکنش دآمیناسیون را کاتالیز می کند که طی آن گروه آمین (-NH2) مولکول تریپتوفان حذف می شود. محصولات نهایی واکنش ایندول، پیروویک اسید، آمونیوم (NH4+) و انرژی است. پیریدوکسال فسفات به عنوان کوآنزیم مورد نیاز است.

دآمیناسیون تریپتوفانوقتی ایندول با معرف Kovac (که حاوی ایزوآمیل الکل، پارا دی متیل آمینو بنزآلدئید، اسید هیدروکلریک غلیظ است) ترکیب می شود، پارا دی متیل آمینو بنزآلدئید با ایندول موجود در محیط واکنش می دهد و رنگ قرمز روزندول را تشکیل می دهد. ایزوآمیل الکل با رنگ “روزیندول” کمپلکسی تشکیل می دهد و باعث رسوب آن می شود. سپس الکل باقیمانده و رسوب به سطح محیط می آیند.

در آزمایش نقطه ای ایندول (Indole)، در ماتریس کاغذ صافی، در pH اسیدی با p-Dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) ترکیب می شود تا یک ترکیب آبی تا آبی-سبز تولید کند. گزارش شده است که معرف نقطه ای ایندول در تشخیص تولید ایندول توسط اعضای خانواده Enterobacteriaceae و گونه های بی هوازی خاص مفید است.

روش جایگزین ایندول (Indole) روش ارلیش است. معرف ارلیش دارای همان ترکیبات معرف کواکس است اما حاوی اتانل خالص می­باشد که خطر اشتعال دارد. معرف ارلیش به مقادیر کم اندول هم حساس است. که در روش اندول لکه­ای به کار می­رود.

روش انجام و تفسیر آزمایش ایندول (Indole):

دو روش شرح داده شده است:

 • روش لوله ای: روش مرسوم که ارگانیسم های ضعیف مولد ایندول را پس از انکوباسیون یک شبه شناسایی می کند.
 • تست ایندول نقطه ای: ارگانیسم هایی را که به سرعت ایندول تولید می کنند، شناسایی می کند.

روش لوله ای مرسوم:

نیاز اصلی برای این روش یک محیط آزمایش ایندول مناسب که حاوی مقدار کافی تریپتوفان (براث تریپتون، محیط آب پپتون بدون ایندول، محیط اوره-ایندول، براث تریپتوفان پپتون، محیط حرکتی سولفید-ایندول (SIM)) باشد.

 • براث تریپتوفان (یا پپتون) را با ارگانیسم مورد آزمایش تلقیح کرده و در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 تا 48 ساعت انکوبه کنید.
 • 0.5 میلی لیتر (5 قطره) از معرف کواکس را اضافه کنید و به آرامی تکان دهید.
 • بعد از حدود یک دقیقه لایه بالایی مایع را بررسی کنید.

نتایج مورد انتظار:

 • وجود رنگ قرمز یا بنفش قرمز در لایه الکلی روی سطح کشت مایع نشان دهنده نتیجه مثبت است.
 • یک نتیجه منفی با رنگ زرد ظاهر می شود.
 • یک نتیجه متغیر نیز ممکن است رخ دهد که در نتیجه یک رنگ نارنجی نمایش داده شود. این به دلیل وجود اسکاتول است که به عنوان متیل ایندول یا ایندول متیله نیز شناخته می شود، یکی دیگر از محصولات تجزیه احتمالی تریپتوفان.

آزمایش ایندول (Indole) لوله ای

روش نقطه ای یا روش (DMACA):

 • چند قطره (1الی 1.5 میلی‌لیتر) از معرف ایندول اسپات (متیل آمینو بنزآلدئید یک یا 5 درصد یا دی متیل آمینو سینامالدید یک درصد) را روی یک تکه کاغذ صافی بریزید.
 • یک کلنی خالص جدا شده (از کشت 18 تا 24 ساعته) را با استفاده از یک حلقه استریل روی سطح اشباع کاغذ صافی پخش کنید.
 • فورا بررسی کنید

آزمایش ایندول (Indole) نقطه ای یا روش (DMACA)

نتایج مورد انتظار:

بسته به معرف مورد استفاده برای آزمایش نقطه ایندول (Indole)، رنگ های حاصل متفاوت است. اگر از متیل آمینو بنزآلدئید استفاده می کنید، وجود ایندول با رنگ قرمز مشخص می شود و اگر از دی متیل آمینو سینامالدید استفاده می کنید، رنگ سبز آبی مشاهده می شود.

تست ایندول مثبت و منفی در باکتری های مختلف

موارد استفاده آزمایش ایندول (Indole):

 • برای تمایز Proteus mirabilis (ایندول منفی) از سایر گونه های Proteus (ایندول مثبت).
 • برای افتراق کلبسیلا پنومونیه (ایندول منفی) از کلبسیلا اکسیتوکا (ایندول مثبت).
 • برای افتراق سیتروباکتر فروندی (ایندول منفی) از سیتروباکتر کوزیری (ایندول مثبت).

محدودیت های آزمایش ایندول (Indole):

 • تست لوله ای ایندول (Indole) حساس تر از تست نقطه ای است.
 • معرف Ehrlich جایگزینی برای معرف Kovács است، Ehrlich حساس تر است در حالی که Kovács پایدارتر است.
 • محیط‌های حاوی گلوکز به دلیل تشکیل محصولات نهایی اسیدی که تولید ایندول را کاهش می‌دهند نباید برای آزمایش ایندول استفاده شود. مولر هینتون آگار نیز نباید برای این آزمایش استفاده شود زیرا تریپتوفان در طول هیدرولیز اسیدی کازئین از بین می‌رود.
 • اگر به جای براث تریپتوفان از پپتون براث استفاده می شود، باید با کنترل مثبت بررسی شود. این به این دلیل است که انواع آبگوشت پپتون وجود دارد و برخی برای تولید ایندول مناسب نیستند زیرا حاوی تریپتوفان بسیار کمی هستند.
 • ارگانیسم هایی که باید با روش ایندول نقطه ای آزمایش شوند باید در محیط حاوی تریپتوفان (مثلا آگار خون) جمع آوری شوند و هرگز در آگار مک کانکی جمع آوری نشوند زیرا دارای نشانگرهای pH و رنگدانه کلنی های لاکتوز مثبت هستند که باعث تفسیر واکنش رنگ می شود. دشوار.
 • ایندول یک محصول قابل انتشار است. برای کاهش پراکندگی ایندول، یک کلنی خوب ایزوله را برای آزمایش نقطه ایندول انتخاب کنید.
 • هنگام انجام یک آزمایش نقطه ای، معرف ایندول کوواکس ممکن است به عنوان جایگزینی برای معرف تست نقطه ای استفاده شود. با این حال،معرف ایندول کوواکس، هنگامی که به عنوان معرف تست نقطه ای استفاده می شود، در تشخیص ایندول نسبت به معرف ایندول نقطه ای (DMACA) حساسیت کمتری دارد.
 • معرف ایندول کوواکس برای استفاده با باکتری های بی هوازی توصیه نمی شود. معرف نقطه ای ایندول (DMACA) برای استفاده بی هوازی مناسب است.
 • محیط های حاوی رنگ، مانند MacConkey و EMB، به دلیل انتقال احتمالی رنگ و تداخل بعدی در تفسیر رنگ ایندول (Indole)، منابع نامناسب تلقیح هستند.
 • گزارش شده است که کلنی های ایندول مثبت باعث می شوند که کلنی های ایندول منفی مجاور به دلیل انتشار ایندول در محیط، مثبت کاذب به نظر برسند. برای جلوگیری از مثبت کاذب، کلنی هایی با مورفولوژی های مختلف را انتخاب کنید که حداقل 5 میلی متر از یکدیگر برای آزمایش ایندول جدا شده اند.

برنامه کنترل کیفی (QC) آزمایش ایندول (Indole):

 • کنترل مثبت: اشرشیاکلی NCTC 10418
 • کنترل منفی: پروتئوس میرابیلیس NCTC 10975

در سایت Microbiologie clinique در مورد آزمایش ایندول (Indole) بیشتر بخوانید:

در اوایل سال 1889، آزمایش ایندول (Indole) به عنوان وسیله ای برای تمایز بین اشریشیا کلی و انتروباکتر آئروژنز مورد استفاده قرار گرفت، این آزمایش به بررسی توانایی ارگانیسم در تجزیه تریپتوفان و تولید ایندول می پردازد، تولید ایندول با افزودن معرف Kovac نشان داده می شود که عمل می کند. با ایندول که رنگ قرمز می دهد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

آزمایش Anti-DNase B | آنتی DNase B | تیتر آنتی دی اکسی ریبونوکلئاز B

آزمایش Anti-DNase B | آنتی DNase B | تیتر آنتی دی اکسی ریبونوکلئاز B

آزمایش آمینو اسید دکربوکسیلاز | Amino Acid Decarboxylase Test

آزمایش آمینو اسید دکربوکسیلاز | Amino Acid Decarboxylase Test

آزمایش کوآگولاز | Coagulase test

آزمایش کوآگولاز | Coagulase test

آزمایش کاتالاز | Catalase test

آزمایش کاتالاز | Catalase test

آزمایش CAMP

آزمایش CAMP

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

 1. The Hardy Diagnostics-USA-2/16 : Indole Test Reagents Kovacs, DMACA, Spot test
 2. MICHAEL MILLER : Spot Indole Test: Evaluation of Four Reagent
 3. Biorad manuel : PEPTONE WATER INDOLE FREE
 4. Public health England : Identification of Enterobacteriaceae
 5. Public health England : Indole test
 6. Biorad manuel : UREA INDOLE
 7. American society for microbiology : Indole Test Protocol
 8. ASM MicrobeLibrery
 9. Color Atlas of Medical Bacteriology (ASM Books) 3rd Edition
 10. Jin-hyung Lee, Jintae Lee : Indole as an intercellular signal in microbial communities.
 11. UK Standards for Microbiology Investigations

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top