آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) | Estrogen and Progesterone Receptor | گیرنده ER/PR

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) | Estrogen and Progesterone Receptor | گیرنده ER/PR

آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) برای کمک به درمان سرطان سینه استفاده می شود. آزمایش های ER/PR به دنبال گیرنده‌هایی هستند که به هورمون‌های استروژن و پروژسترون در نمونه‌ای از بافت سرطان سینه متصل می‌شوند.

اسامی دیگر:

 • Estrogen Receptors
 • Progesterone Receptors
 • ER and PR Status
 • Hormone Receptor Status
 • Estrogen and Progesterone Receptor Status

چرا آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) درخواست می شود؟

 • آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) مشخص می‌کنند که آیا سرطان سینه مهاجم برای گیرنده‌های استروژن و پروژسترون مثبت است یا خیر
 • تصمیم گیری در مورد هورمون درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

چه زمانی آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) بایستی انجام شود؟

 • زمانی که سرطان تهاجمی پستان تشخیص داده شده است یا زمانی که سرطان عود کرده یا متاستاز داده است.
 • سنجش گیرنده پروژسترون (PR) بر روی بافت سرطان سینه برای نشان دادن حساسیت به درمان دستکاری هورمونی و برای نشان دادن پیش آگهی سرطان سینه انجام می شود.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR):

 • ظرف/لوله: ظرف حاوی فرمالین 10 درصد
 • نوع نمونه: بافت درون فرمالین 10 درصد یا بلوک بافتی
 • حجم نمونه: یک بلوک پارافینی یا هفت لام بافت بدون رنگ و دارای بار مثبت در ابعاد 4 تا 5 میکرون بریده شده و به مدت یک ساعت در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شود.
نمونه مورد نیاز برای آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR)

نمونه مورد نیاز برای آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

اطلاعات لازم

 1. شامل گزارش پاتولوژی همراه با بیان تشخیص نهایی. اگر در دسترس نباشد، تشخیص اولیه قابل قبول است.
 2. اطلاعات مربوط به فیکساتور استفاده شده، زمان تثبیت و مدت زمان فیکساسیون مورد نیاز است.

به سؤالات زیرباید پاسخ داده شود:

آ. “آیا نمونه در فرمالین بافر خنثی 10% ظرف 1 ساعت از زمان جمع آوری جراحی تثبیت شد؟ بله یا خیر

ب “آیا نمونه در فرمالین بافر خنثی 10% به مدت 6 تا 72 ساعت ثابت شده است؟ بله یا خیر

ج “آیا بافت کلسیم زدایی شد؟ بله یا خیر

د “نوع تومور؟ کارسینوم پستان اولیه، کارسینوم متاستاتیک پستان، یا تومور غیر پستان.”

ه. “طبقه بندی تومور؟ کارسینوم مهاجم پستان، کارسینوم مجرای درجا، کارسینوم متاستاتیک پستان، کارسینوم پستان میکرو تهاجمی، کارسینوم پاپیلاری جامد/اینتراکیستیک، یا تومور غیر سینه.”

اطلاعات تکمیلی:

طبق دستورالعمل های انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO)/ کالج پاتولوژیست های آمریکا (CAP)، نتایج آزمایش ایمونوهیستوشیمی گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) فقط برای نمونه های غیرکلسیفیه و جاسازی شده در پارافین که در 10% فرمالین بافر خنثی ثابت شده اند معتبر است. تأخیر در تثبیت، تثبیت کم یا بیش از حد ممکن است بر این نتایج تأثیر بگذارد.

نمونه‌ سلول‌ها یا بافت سرطان سینه که با انجام آسپیراسیون با سوزن ظریف، بیوپسی سوزنی یا بیوپسی جراحی یا زمانی که تومور با جراحی در طی لامپکتومی یا ماستکتومی برداشته می‌شود، به دست می‌آید.

نام روش انجام آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR):

ایمونوهیستوشیمی

شرح روش

رنگ‌آمیزی ایمونوپروکسیداز و شناسایی گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) در بخش‌های بافتی ثابت شده با پارافین با استفاده از یک سیستم تشخیص کیت اختصاصی انجام می‌شود. بخش‌های بافت 4 میکرونی پارافین‌زدایی می‌شوند، تحت بازیابی آنتی‌ژن ناشی از گرما قرار می‌گیرند، و سپس به‌طور متوالی با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال ضد گیرنده (ER کلون SP1 و PR کلون 1E2) انکوبه می‌شوند و به دنبال آن یک سیستم تشخیص کیت اختصاصی وجود دارد.

کروموژن، دی آمینو بنزیدین، متعاقباً روی بخش اعمال می شود تا رسوب هسته ای قهوه ای رنگ در سلول های بیان کننده گیرنده ها ایجاد کند. برش ها به آرامی با هماتوکسیلین رنگ آمیزی می شوند. اسلایدهای رنگ‌آمیزی شده توسط پاتولوژیست آناتومیک مشاور به صورت میکروسکوپی بررسی می‌شوند.

آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) به روش ایمونوهیستوشیمی

آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) به روش ایمونوهیستوشیمی

آمادگی قبل از انجام آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR):

 • وضعیت قاعدگی بیمار را ثبت کنید.
 • هر هورمون اگزوژنی را که بیمار ممکن است در طول 2 ماه گذشته استفاده کرده باشد، ثبت کنید.
 • از بیمار بخواهید قبل از بیوپسی پستان، هورمون درمانی اگزوژن را قطع کند. با مشورت پزشک انجام می شود.
 • درمان با تاموکسیفن ممکن است منجر به یک نتیجه منفی کاذب شود.
 • داروهای ضد بارداری یا استروژن یائسگی، در صورت تجویز، نتیجه را کاهش می دهند

چه چیزی در آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) مورد بررسی قرار می گیرد؟

گیرنده ها پروتئین های تخصصی روی سطح یا درون سلول ها هستند که به مواد خاصی متصل می شوند. اتصال معمولاً تأثیر خاصی روی سلول ها دارد. بسیاری از سلول‌های سرطان سینه، اما نه همه، گیرنده‌هایی دارند که به هورمون‌های استروژن و/یا پروژسترون متصل می‌شوند. تومورهای سرطان سینه با گیرنده‌های استروژن (ER) و/یا گیرنده‌های پروژسترون (PR) معمولاً برای رشد و تقسیم به هورمون‌ها بستگی دارند. آزمایش ER و PR بافت تومور پستان تعیین می کند که آیا یک یا هر دو نوع گیرنده وجود دارد یا خیر. از هر سه سرطان سینه دو مورد از نظر ER و PR مثبت هستند.

گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR)

گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR)

استرادیول که عمدتاً توسط تخمدان‌ها تولید می‌شود و پروژسترون که توسط جسم زرد تخمدان تولید می‌شود، هر دو ممکن است یک محیط هورمونی مناسب برای رشد برخی از انواع سرطان سینه ایجاد کنند. تقریباً نیمی از تومورهایی که ER مثبت هستند به درمان غدد درون ریز پاسخ می دهند، در حالی که تومورهای ER منفی به ندرت به چنین درمانی پاسخ می دهند.

تومورهای سینه در زنان یائسه بیشتر از زنان یائسه PR مثبت هستند. تومورهای PR مثبت مشکوک به پیش آگهی بهتری نسبت به تومورهای PR منفی هستند. در صورت مثبت بودن سنجش ER، نرخ پاسخ تومور به دستکاری هورمونی تشدید می شود.

پاتوفیزیولوژی:

 • گیرنده های ER/PR پروتئین های سلولی با میل ترکیبی بالا و اختصاصیت زیاد برای این هورمون ها هستند.
 • این پروتئین های گیرنده در سایر اندام های هدف مانند رحم، غده هیپوفیز، هیپوتالاموس و سینه وجود دارند.
 • استروژن فرآیند بیوشیمیایی را در سلول های هدف که به طور معمول حاوی گیرنده استروژن هستند تحریک می کند. انتظار می رود کاهش سطح
 • استروژن خون باعث کاهش فعالیت بیوشیمیایی این سلول ها شود.
 • این منطق پذیرفته شده برای استفاده از درمان غدد درون ریز در زنان مبتلا به سرطان پستان است

پاسخ ER/PR به درمان ضد هورمونی:

 • ER/PR بیومارکرهای سرطان سینه هستند. اینها می توانند پیش آگهی، پیش بینی کننده (پاسخ به درمان) یا هر دو باشند.
 • هر چه محتوای ER مثبت باشد، میزان پاسخ به درمان غدد درون ریز بالاتر است.
 • در کارسینوم پستان 60 درصد موارد گیرنده استروژن مثبت هستند.
 • تقریباً دو سوم موارد ER مثبت به درمان ضد هورمونی پاسخ می دهند.
 • 95% موارد گیرنده ER منفی به درمان ضد هورمونی پاسخ نمی دهد.
 • سرطان پستان ER-مثبت یا PR مثبت دو برابر به درمان ضد هورمونی حساس است (70٪ پاسخ به درمان ضد هورمونی).
 • در حالی که موارد منفی ER/PR دارای نرخ پاسخ دهی 10 درصدی هستند.
 • موارد مثبت ER/PR بقای عاری از بیماری بیشتری دارند.
 • گیرنده های هورمونی باید روی همه سرطان های سینه انجام شود.
 • ER/PR در گروه یائسه نسبت به بیماران جوان تر مثبت تر است.
پاسخ ER/PR به درمان ضد هورمونی

پاسخ ER/PR به درمان ضد هورمونی

عوامل مداخله گر در آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR):

 • استفاده از هورمون های اگزوژن مانند پروژسترون یا استروژن ممکن است باعث نتایج منفی کاذب شود
 • تأخیر در فیکساتیون بافت یا ماندن بیش از حد در محلول فیکساتیو بافت، ممکن است باعث تخریب پروتئین های گیرنده شود.
 • عملکرد و کیفیت رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC) برای بافت تثبیت شده در فرمالین یا پارافین به تثبیت مناسب نمونه های بافت بستگی دارد. رنگ‌آمیزی IHC گیرنده‌های هورمون استروئیدی به‌ویژه به شرایط تثبیت حساس است

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR):

PR مثبت:

سرطان به احتمال زیاد با دستکاری هورمونی در یک محیط درمانی یا کمکی بالینی با موفقیت درمان می شود.

ER مثبت:

سرطان به احتمال زیاد با دستکاری هورمونی در یک محیط بالینی درمانی یا کمکی با موفقیت درمان می شود. در اینجا سرطان های دیگری وجود دارد که می توانند گیرنده های هورمونی مثبت داشته باشند (مانند آندومتر/تخمدان).

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) استفاده می شود؟

آزمایش گیرنده هورمونی بافت تومور پستان برای تعیین اینکه آیا گیرنده های استروژن (ER) و/یا گیرنده های پروژسترون (PR) وجود دارند و اینکه آیا بافت های تومور برای رشد به استروژن و/یا پروژسترون وابسته هستند، استفاده می شود.

دانستن اینکه آیا تومور تحت تأثیر هورمون‌ها رشد می‌کند نشان می‌دهد که آیا برداشتن تخمدان‌هایی که هورمون‌ها را تولید می‌کنند یا مسدود کردن هورمون‌ها با داروها (هورمون درمانی یا غدد درون ریز) می‌تواند رشد تومور را برای طولانی‌تر کردن بقا مهار کند. مطالعات مزایای چنین هورمون درمانی را برای بیماران مبتلا به تومورهای ER مثبت نشان داده است.

چه زمانی آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) درخواست می شود؟

در سال 2010، انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) و کالج آسیب شناسان آمریکایی (CAP) به طور مشترک دستورالعمل هایی را منتشر کردند که توصیه می کند تمام تومورهای افراد مبتلا به سرطان تهاجمی پستان تازه تشخیص داده شده از نظر گیرنده های استروژن (ER) و گیرنده های پروژسترون (PR) ارزیابی شوند. این دستورالعمل همچنین بیان می کند که همه سرطان های عود کننده پستان باید آزمایش شوند و گزینه آزمایش باید برای بیمارانی که سرطان سینه غیرتهاجمی دارند ارائه شود.

یک دستورالعمل عمل بالینی ASCO در سال 2015 مجدداً تأیید کرد که آزمایش مجدد تومورهای متاستاتیک برای گیرنده های ER و PR باید انجام شود، اگرچه مشخص نیست که آیا تغییر درمان بر اساس تغییر در نتایج آزمایش گیرنده بر نتایج بالینی تأثیر می گذارد یا خیر.

نتیجه آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج مربوط به آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) طیفی از سطوح پایین تا بالا از بیان گیرنده را پوشش می دهد. اگر تومور سینه‌ گیرنده‌های ER بیشتری داشته باشد، بیماران مزایای بیشتری از هورمون درمانی دریافت می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که تومورهایی که بیان گیرنده کمتری دارند، کمتر به درمان‌هایی که هدفشان کاهش تحریک گیرنده‌هایی مانند تاموکسیفن است، پاسخ می‌دهند، اما حتی مثبت بودن پایین ممکن است با برخی از پاسخ‌ها همراه باشد. هرچه تعداد گیرنده های بیشتری وجود داشته باشد، احتمال پاسخ بیشتر است.

دستورالعمل‌ها توصیه می‌کنند تومورهایی با حداقل 1 درصد سلول‌های مثبت به عنوان گیرنده مثبت طبقه‌بندی شوند، اما برای تومورهایی با بیان ER پایین، تصمیم برای درمان هدفمند باید بر اساس تجزیه و تحلیل خطرات آن در مقابل مزایای بالقوه باشد. اگر سرطان فردی ER منفی باشد اما PR مثبت باشد، یا ER مثبت باشد اما PR منفی باشد، آنگاه ممکن است فرد همچنان از هورمون درمانی بهره مند شود.

اگر سرطان هم ER منفی و هم PR منفی باشد، احتمالاً فرد از هورمون درمانی سود نخواهد برد.

پاسخ فرد به هورمون درمانی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما نرخ های پاسخ تقریبی معمول عبارتند از:

 •     ER مثبت، PR مثبت: 75-80%
 •     ER-مثبت، PR-منفی: 40-50٪
 •     ER منفی، PR مثبت: 25-30٪
 •     ER منفی، PR منفی: 10% یا کمتر

اگر بین نتایج آزمایش پس از آزمایش نمونه تومور اولیه و متاستاتیک، اختلاف وجود داشته باشد، در مواقعی که در چارچوب سناریوی بالینی و اهداف درمانی شما در نظر گرفته می‌شود، می‌توان از وضعیت ER و PR متاستاز برای راهنمایی درمان استفاده کرد.

چه آزمایش دیگری ممکن است انجام شود؟

آزمایش HER2 معمولاً همزمان با آزمایش وضعیت گیرنده هورمونی انجام می شود. گزینه های درمانی اضافی برای تومورهایی که HER2 مثبت هستند امکان پذیر است و این سرطان ها ممکن است بدون توجه به وضعیت گیرنده هورمونی از درمان ضد HER2 بهره مند شوند. همچنین، یک پزشک ممکن است به صورت موردی تصمیم بگیرد که آیا پروفایل بیان ژن سرطان سینه (مانند Oncotype DX، MammoPrint) را ارائه دهد و بر اساس نتایج (و همچنین سایر عوامل)، آیا درمان اضافی را ارائه دهد یا خیر.

ساب تایپ های مختلف سرطان پستان

ساب تایپ های مختلف سرطان پستان

من کارسینوم مجرای درجا (DCIS) دارم. آیا آزمایش گیرنده هورمونی انجام می شود؟

هنگامی که سرطان مجرای درجا برای شما تشخیص داده شد (DCIS، سرطان محدود به مجاری پستان)، پزشک شما ممکن است بسته به ترجیحات درمانی وضعیت گیرنده استروژن را تعیین کند. دستورالعمل NCCN سال 2017  برای سرطان پستان، آزمایش ER DCIS را توصیه می کند. نتایج آزمایش ER DCIS می تواند به تعیین اینکه آیا ممکن است فرصتی برای هورمون درمانی کمکی و کاهش خطر عود یا پیشرفت به سرطان سینه مهاجم وجود داشته باشد کمک کند.

کارسینوم مجرای درجا (DCIS)

کارسینوم مجرای درجا (DCIS)

چه مدت طول می کشد تا نتایج آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) حاصل شود؟

آزمایش وضعیت گیرنده هورمونی در هر آزمایشگاهی در دسترس نیست. اجرا و تفسیر نیاز به تجربه و آموزش خاص دارد. یک متخصص اغلب نمونه ای را به آزمایشگاه مرجع ارسال می کند و ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشد تا نتایج در دسترس باشد.

آیا می توان از نمونه خون به جای نمونه بافت برای انجام آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) استفاده کرد؟

در حال حاضر، آزمایش خونی وجود ندارد که بتواند جایگزین آزمایش بافت تومور به‌دست‌ آمده از بیوپسی یا جراحی شود.

آیا آزمایش های گیرنده استروژن (ER) و گیرنده پروژسترون (PR) روی مردان هم انجام می شود؟

بله. مردان به اندازه زنان به سرطان سینه مبتلا نمی شوند، اما این اتفاق می افتد و سرطان آنها نیز ممکن است ER یا PR مثبت باشد.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

برای انجام آزمایش وضعیت گیرنده هورمونی به مقدار کمی از بافت سرطانی نیاز است. اگر نمونه کافی در دسترس نباشد، پزشک شما ممکن است فرض کند سرطان شما ER مثبت و PR مثبت است تا گزینه های درمانی را گسترش دهد. با این حال، برای زنان مبتلا به سرطان سینه تهاجمی ER منفی، مطالعات هیچ فایده ای از درمان های غدد درون ریز نشان نداده است.

در حالی که تومورهای تهاجمی پستان غیر معمول، واقعاً ER منفی اما PR مثبت نیز برای هورمون درمانی واجد شرایط در نظر گرفته می شوند. وضعیت گیرنده ممکن است اطلاعاتی در مورد پیش آگهی ارائه دهد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

 • HER2
 • Tumor Markers
 • CA 15-3

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Current review performed by Gregary T. Bocsi, DO and the Editorial Review Board.

(© 1995-2018). Estrogen/Progesterone receptor, semi-quantitative immunohistochemistry, manual. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Overview/70589. Accessed October 2018.

(© 2010). American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Immunohistochemical Testing of Estrogen and Progesterone Receptors in Breast Cancer. Available online at https://documents.cap.org/documents/immunohistochemical-testing-er-pgr-breast-cancer-summary.pdf. Accessed October 2018.

(© 2013). Estrogen and progesterone receptor testing for breast cancer. American Society of Clinical Oncology. Available online at https://www.cancer.net/research-and-advocacy/asco-care-and-treatment-recommendations-patients/estrogen-and-progesterone-receptor-testing-breast-cancer. Accessed October 2018.

(© 2016). National Breast Cancer Foundation. Lab Tests. Available online at http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-lab-tests. Accessed October 2018.

(Revised 2017 Sep 25). Breast cancer hormone receptor status. American Cancer Society. Available online at https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-hormone-receptor-status.html. Accessed October 2018.

(Revised August 1, 2017). Hormone therapy for breast cancer. American Cancer Society. Available online at http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-treating-hormone-therapy. Accessed October 2018.

(2017 February 14). Hormone therapy for breast cancer. National Cancer Institute. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/hormone-therapy-breast. Accessed October 2018.

Factor, R. E. (Updated 2017 July). Breast cancer. Arup Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/breast-cancer/?tab=tab_item-6. Accessed October 2018.

NCCN Guideline Breast Cancer Version 4.2017, (February 7, 2018) Available online at https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx. Accessed October 2018.

Use of Biomarkers to Guide Decisions on Systemic Therapy for Women With Metastatic Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. Available online https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195705. Accessed October 2018.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Hellekson, K. (2001, May 1). Practice Guidelines, NIH Statement on Adjuvant Therapy for Breast Cancer. AAFP, American Family Physician [On-line information]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20010501/practice.html.

ASCO Online. Estrogen Receptors and Progesterone Receptors as Markers for Breast Cancer. American Society of Clinical Oncology [Online guidelines]. Available online at http://www.asco.org/prof/pp/html/guide/tumor/m_tumor12.htm.

DOD (2002, April 30 last update). Department of Defense Breast Cancer Decision Guide for Military and Civilian Families [On-line information]. Available online at http://www.bcdg.org/diagnosis/prognosis.html.

Hormonal Therapy, How estrogen works: Receptors in your body. Breastcancer.org [On-line information]. Available online at http://www.breastcancer.org/tre_sys_hrt_howEstWrk.html.

(2001 May). Good Response to Herceptin Found Regardless of Estrogen/Progesterone Receptor Status. Breastcancer.org [On-line information]. Available online at http://www.breastcancer.org/ren_report_2001_5.html#herceptin.

Hormonal Therapy, Hormones in breast cancer treatment. Breastcancer.org [On-line information]. Available online at http://www.breastcancer.org/tre_sys_hrt_role.html.

NCI (1999 October, last update). PDQ Treatment Summary for Health Professionals: Breast Cancer. The National Cancer Institute of The National Institutes of Health [On-line information]. Available online at http://my.webmd.com/content/article/1680.50695.

ACS (2001). Hormone Therapy. American Cancer Society [On-line information]. Available online through http://www.cancer.org.

ACS (2001). How is Breast Cancer Diagnosed? American Cancer Society, Cancer Reference Information [On-line information]. Available online through http://www.cancer.org.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 420-421, 765-766.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 372-373, 896-899.

(2009 April 24, Modified). General Information About Breast Cancer. National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/breast/Patient#Keypoint4. Accessed July 2009.

(2009 May 13, Revised). Detailed Guide: Breast Cancer. American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/CRI/CRI_2_3x.asp?rnav=cridg&dt=5. Accessed July 2009.

(2009 May 13, Revised). Detailed Guide: Breast Cancer in Men, How Is Breast Cancer in Men Diagnosed? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_3X_How_is_male_breast_cancer_diagnosed_28.asp?sitearea=&level. Accessed July 2009.

(2008 August 5). Adjuvant therapy guide for breast cancer. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/breast-cancer-treatment/AT99999/METHOD=print&PAGE=all. Accessed July 2009.

Swart, R. et. al. (2009 June 4, Updated). Breast Cancer [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/283561-overview. Accessed July 2009.

(Copyright 2010) American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Immunohistochemical Testing of Estrogen and Progesterone Receptors in Breast Cancer. Available online at http://www.asco.org/sites/www.asco.org/files/unabridged_er_pr_revised_6.28.10_1.pdf. Accessed October 2013.

(Copyright 2012). Breast Cancer and Breast Pathology. John Hopkins University. Available online at http://pathology.jhu.edu/breast/biomarker-testing.php. Accessed October 2013.

(Revised October 2013). Available online at http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-treating-hormone-therapy. Accessed October 2013.

(Copyright 2013). Estrogen and progesterone receptor testing for breast cancer. American Society of Clinical Oncology. Available online through http://www.cancer.net. Accessed October 2013.

(August 2012). Hormone therapy for breast cancer. National Cancer Institute. http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/hormone-therapy-breast. Accessed October 2013.

(Copyright 2012). National Breast Cancer Foundation. Lab Tests. Available online at http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-lab-tests. Accessed October 2013.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. 4th edition, St. Louis: Elsevier Saunders; 2006, pp 777-779.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top