"ایمنی در آزمایشگاه"

فیلترها

دسته‌بندی آزمایش‌ها

ایمنی در آزمایشگاه | در این طبقه بندی ما تامی مواردی که در مبحث ایمین در آزمایشگاه است را به تفصیل مورد حث و بررسی قرار خواهیم داد

آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی یک محیط شغلی خاص را تشکیل می‌دهند که در آن تکنسین ها با بیماران و مواد بیولوژیکی عفونی بالقوه تماس دارند، بنابراین باید اذعان داشت که خطر قابل توجهی را برای سلامتی کارکنان آزمایشگاه افزایش می‌دهد.

بنابراین راهکارهای فنی و سازمانی اتخاذ شده، رویه‌هایی که به درستی کار شده و رعایت می‌شوند، تضمین کننده ایمنی کار با مواد بیولوژیکی و میکروب‌ها و کارکنان آزمایشگاهی آموزش‌دیده مناسب در کاهش خطر نقش اساسی دارند.

مهم ترین روش های پیشگیری از بیماری های عفونی در بین کارکنان آزمایشگاه، محافظت از آنها در برابر تماس مستقیم با مواد بیولوژیکی، اعمال واکسیناسیون و اجرای روش های مناسب پس از مواجهه است. صلاحیت ها و عادات مناسب کارگران برای جلوگیری از عفونت در آزمایشگاه ها مهم است.

تدوین دستورالعمل های عملی با هدف ارتقای ایمنی شغلی برای محافظت از این گروه شغلی در برابر اثرات مضر عوامل بیولوژیکی ضروری است.

ایمنی آزمایشگاه یک جزء مهم و حیاتی برای موفقیت هر آزمایشگاه پزشکی است. اقدامات حرفه ای ایمنی زیستی تحت تأثیر خطرات بیولوژیکی، شیمیایی، رادیولوژیکی، آتش سوزی و الکتریکی قرار دارند.

رایج ترین تهدیدات برای ایمنی آزمایشگاه عبارتند از استفاده نادرست (یا عدم استفاده) از تجهیزات حفاظت فردی (PPE)، عدم پیروی از پروتکل های یک برنامه بهداشت شیمیایی مناسب (CHP) و استفاده نامناسب از کابینت های ایمنی بیولوژیکی (BSCs) مناسب برای کار، و قرار گرفتن در معرض خطر بالقوه تکنسین .