مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

واحد آموزشی

کشور/شهر محل تحصیل

فوق دیپلم

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

دکترای حرفه ای شماره نظام پزشکی: ع-آ-1051

علوم آزمایشگاهی

تهران