آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)

آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) | Aspartate Aminotransferase | سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز | SGOT | آسپارتات ترانس آمیناز

 آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود، اما در ماهیچه ها و سایر اندام های بدن شما ... اطلاعات بیشتر