تقویم سلامت و روزهای جهانی آگاهی از سلامت عمومی به افزایش اهمیت سبک زندگی سالم و رفاه در میان جمعیت عمومی کمک می کند. هر ساله، بسیاری از سازمان ها و جوامع به طور فعال در ترویج و حمایت از بسیاری از روزهای بهداشت جهانی که در سطح جهانی برگزار می شود، شرکت می کنند. این روزها بر مشکلات سلامتی و شرایط پزشکی خاص تمرکز می شود.