آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی

آزمایش آنتی بادی های تیروئیدی | Anti-TPO | آنتی بادی های گیرنده TSH | ایمونوگلوبولین های محرک تیروئید (TSI) | آنتی بادی تیروگلوبولین (TgAb)

آنتی بادی های تیروئیدی، آنتی بادی هایی هستند که زمانی ایجاد می شوند که سیستم ایمنی فرد به اشتباه اجزای غده تیر ... اطلاعات بیشتر